Hoe word je koerier?

Register

Terms

Algemene Voorwaarden

1. Betaling van de verzendkosten zoals vermeld op het pakketformulier geschiedt bij het ophalen van het pakket door de koerier bij verzender.
2. Na acceptatie van de zending door de koerier is verzender gehouden de op het pakketformulier vermelde kosten aan de koerier te betalen. Ook indien verzender alsnog afziet van verzending.
3. Verzender is verantwoordelijk voor een juiste verpakking van het pakket.
4. Het is niet toegestaan gevaarlijke stoffen ter verzending aan te bieden
5 Het is niet toegestaan goederen ter verzending aan te bieden die bij wet of overheidsvoorschrift zijn verboden.
6. De koerier mag bij geen gehoor het pakket afleveren bij een buuradres, mits hij naam en handtekening ter bevestiging van ontvangst registreert op het pakketformulier.
7. De koerier is aansprakelijk voor het in goede staat en op tijd afleveren van de door hem geaccepteerde zending bij de geadresseerde dan wel bij een buuradres zoals vermeld onder punt 6
8. De koerier is verantwoordelijk voor het afleveren van het pakket binnen de daarvoor gestelde tijd zoals vermeld op het pakketformulier.
9. Indien de koerier een kvk-ingeschreven koeriersdienst is, dient hij verzekerd te zijn voor het verlies of beschadiging van door hem vervoerde zendingen.
10. Na aflevering van de zending is de koerier gehouden de status van het pakket te veranderen in ‘afgeleverd’.
11. De telefoonnummers van verzender en koerier worden door neemmijnpakketjemee.nl op het pakketformulier vermeld, en zijn zodoende zichtbaar voor beide partijen.
12. www.neemmijnpakketjemee.nl of aan haar gelieerde personen zijn nimmer aansprakelijk voor enige schade of indirecte gevolgschade ontstaan door gebruik van de website.
13. www.neemmijnpakketjemee.nl is een bemiddelaar tussen verzenders en koeriers. www.neemmijnpakketjemee.nl zal haar uiterste best doen om eventuele geschillen tussen verzenders of koeriers te voorkomen, dan wel op te lossen. Eventuele aansprakelijkheid voor geleden schades moet echter onderling tussen verzender en koerier worden geregeld.
14. eventuele bijzonderheden over de zending dienen te worden ingevuld in het ‘opmerkingen vak’ van het pakketformulier.
15. plaatsing van de zending op www.neemmijnpakketjemee.nl is geen garantie voor vervoer van het pakket. Wanneer de zending door een koerier word geaccepteerd zijn punt 7 en 8 van de algemene voorwaarden van toepassing.
16. Handelen in strijd met deze algemene voorwaarden geeft www.neemmijnpakketjemee.nl het recht uw account tijdelijk of permanent te schorsen.
17. www.neemmijnpakketjemee.nl heeft het recht de tarieven voor bemiddeling te wijzigen.
18. De website van www.neemmijnpakketjemee.nl is nog in de opstartfase. Het is mogelijk dat er zich nog onvolkomenheden in de functionaliteit bevinden. www.neemmijnpakketjemee.nl is in geen geval aansprakelijk voor eventueel gemaakte kosten of gevolgschade hierdoor.
19. De verzender is verplicht de gegevens van het te verzenden pakket naar waarheid in te vullen. mocht er sprake zijn van opzettelijke vervalsing van gegevens e.g. om de verzendkosten te verlagen, dan is hij een bedrag verschuldigd aan de koerier gelijk aan het hoogste bedrag wat neemmijnpakketjemee.nl rekent voor een verzending . Hetgeen op dit moment 75 euro exclusief b.t.w. bedraagt.